Jsou reklamní předměty nepostradatelnou součástí marketingu?


Asi nikdo nebude rozporovat, že jakákoliv firma, bez ohledu na svou velikost, byla založena za jediným úÄelem: dosažení zisku. A ideální samozÅ™ejmÄ› je, aby se tento zisk stále zvyÅ¡oval. K tomu je vÅ¡ak potÅ™eba jak udržení stávajících zákazníků, tak i lákání stále nových.

K tomuto úÄelu se používají nejrůznÄ›jší marketingové strategie, Äi spíše jejich kombinace. Snad žádná firma nepoužívá jen jednu, nýbrž volí ty, které použije, tak, aby se navzájem doplňovaly a aby tak bylo zaruÄeno plné pokrytí cílové skupiny.

taska2

Mezi lidmi je samozřejmě nejznámější reklama, především pak tak televizní, ale rozhodně se nejedná o jediný možný způsob. Jiným, trochu obskurnějším, avšak přesto velmi využívaným, jsou reklamní předměty. O co se jedná?

Obvykle se jedná o drobné vÄ›ci, jako jsou klíÄenky Äi propisky, s nízkými výrobními náklady. Na nich je natiÅ¡tÄ›no logo Äi název firmy, a nÄ›kdy, v závislosti na velikosti onoho pÅ™edmÄ›tu, i její slogan. Tyto jsou pak rozdávány na nejrůznÄ›jších akcích, jako je tÅ™eba výroÄí vstupu firmy na trh, případnÄ› otevÅ™ení nové poboÄky.

reference1

AvÅ¡ak Äasto jsou zamÄ›stnanci pobízeni, aby je dávali svým zákazníkům jako dárky. To se dÄ›je hlavnÄ› u firem, jako jsou například pojiÅ¡Å¥ovny Äi banky. Mají tím ukázat, že si zákazníka váží natolik, že mu i dají zdarma dárek.

Samozřejmě se nejedná ani zdaleka o jedinou funkci, kterou tento způsob propagace má. Sahá totiž ještě dál. Vzhledem k tomu, že na něm je logo firmy, ji propagujeme prakticky vždy, když danou věc používáme na veřejnosti. A že se jedná o věci, které využije asi každý, není třeba říkat.

Otázka je, zda danou firmu skuteÄnÄ› chceme podporovat, zda považujeme její výrobky a služby za kvalitní, nebo zda je nám to jednoduÅ¡e jedno, a tužku používáme například proto, že byla zadarmo a nemusíme tak za ni utrácet peníze.

AÅ¥ je to vÅ¡ak jakkoliv, mÄ›li bychom si této skuteÄnosti být vÄ›domi a podle toho se i zachovat. PÅ™eci jen, nebudeme podporovat firmu, se kterou nesouhlasíme, ne?